Státní úřady a instituce

Info-Vysocina.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Zobrazit pouze výsledky lokality "Vysočina"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 597 321 587, +420 775 573 696

Věznice Světlá nad Sázavou

Věznice pro ženy odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody především v kategoriích ostraha, dozor a mladiství. Součástí je i oddělení pro výkon vazby.

Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990 - +420 569 471 512

Krajské vojenské velitelství Jihlava - army.cz

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území kraje Vysočina. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o dobrovolné ...

Jihlava, Vrchlického 2077/14 - +420 973 454 200

Odbor cizinecké policie kraj Vysočina - policie.cz

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Jihlava, Vrchlického 2627/46 - +420 974 261 829

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - sujb.cz

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

Dukovany, Dukovany - +420 562 402 905, +420 568 866 414

Česká inspekce životního prostředí - cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304 - +420 569 496 111, +420 731 405 166

Česká školní inspekce - csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Žďár nad Sázavou, Dolní 2274/3 - +420 566 622 330

Katastrální pracoviště Pelhřimov - cuzk.cz

Poskytujeme služby v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Pelhřimov, U Stínadel 1316 - +420 565 301 751

OSSZ Havlíčkův Brod - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Havlíčkův Brod, Sídliště Pražská 2893 - +420 569 465 300

OSSZ Jihlava - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Jihlava, Wolkerova 4448/37 - +420 567 142 111

OSSZ Pelhřimov - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Pelhřimov, Pražská 2462 - +420 566 800 111

OSSZ Žďár nad Sázavou - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Žďár nad Sázavou, Husova 1665/7 - +420 566 691 111

Energetický regulační úřad - eru.cz

Ochrana zájmů spotřebitelů, podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích.

Jihlava, Masarykovo náměstí 91/5 - +420 564 578 666

Český statistický úřad - czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Jihlava, Ke Skalce 1881/30 - +420 567 109 060

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - eagri.cz

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Havlíčkův Brod, Konečná 1930 - +420 569 430 432, +420 737 267 334

Okresní státní zastupitelství Jihlava - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Jihlava, třída Legionářů 1470/9 - +420 567 573 666

Okresní státní zastupitelství Pelhřimov - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Pelhřimov, třída Legií 876 - +420 565 323 196

Okresní státní zastupitelství Havlíčkův Brod - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Havlíčkův Brod, Štáflova 2003 - +420 569 471 161

Česká plemenářská inspekce - cpinsp.cz

Kontrolujeme dodržování povinností stanovených v zákoně o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Třebíč, Sv. Čecha 239/1 - +420 568 841 017, +420 777 921 165

Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy - ochranaprirody.cz

Zajišťujeme výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny a vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

Žďár nad Sázavou, Brněnská 2279/39 - +420 566 653 111, +420 566 653 116

Probační a mediační služba - pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Pelhřimov, Masarykovo náměstí 30 - +420 565 323 415, +420 734 362 966

Krajský soud v Brně - justice.cz

Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v nejzávažnějších trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.

Jihlava, třída Legionářů 5277/9a - +420 567 563 311, +420 567 563 312

Nejvyšší kontrolní úřad

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Jihlava, Tolstého 1914/15 - +420 233 045 780

OSSZ Třebíč - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Třebíč, Karlovo nám. 106/57 - +420 568 830 111

Úřad práce České republiky - mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 408 - +420 950 177 211

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - jihovychod.cz

Úřad se zabývá činnostmi spojenými s řízením programu, konzultací a sběrem projektů, jejich hodnocením, realizací a kontrolou prostředků z EU.

Jihlava, Žižkova 1872/89 - +420 532 193 601, +420 724 559 438

Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina - svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Jihlava, Rantířovská 94/22 - +420 567 570 240

Celní úřad pro Kraj Vysočina - celnisprava.cz

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Střítež, Střítež 5 - +420 567 109 403

Finanční úřad pro Kraj Vysočina - financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Jihlava, Tolstého 1455/2 - +420 567 559 111

Státní pozemkový úřad - spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Jihlava, Fritzova 4260/4 - +420 567 109 911, +420 567 578 962

Státní veterinární ústav Jihlava - svujihlava.cz

Kontrola zdraví zvířat a zdravotní nezávadnosti potravin, surovin živočišného a rostlinného původu, vody a krmiv.

Jihlava, Rantířovská 93/20 - +420 567 143 111, +420 606 712 745

Okresní soud v Pelhřimově - justice.cz

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Pelhřimov, třída Legií 876 - +420 565 303 611

Okresní soud v Havlíčkově Brodě - justice.cz

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Havlíčkův Brod, Husova 2895 - +420 569 493 111

Okresní soud v Třebíči - justice.cz

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

Třebíč, Bráfova tř. 502/57 - +420 568 606 211

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou - justice.cz

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Žďár nad Sázavou, Strojírenská 2210/28 - +420 566 682 611

Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě

Provádění laboratorních rozborů vod, odpadů, zemin, potravin. Měření hluku včetně studií, prachu, osvětlení. Nabídka zdravotnických služeb a očkování.

Jihlava, Vrchlického 2497/57 - +420 567 574 701, +420 603 421 258